កម្មករមិនគួររងគ្រោះដោយសារអ្នកនយោបាយទេ!

Factory workers shouldn’t be politicized vitims