ស្ករត្នោតកម្ពុជាទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ១ប្រចាំអាស៊ានក្នុងឆ្នាំ ២០១៧

ស្ករត្នោតកម្ពុជាទទួលបាចំណាត់ថ្នាក់លេខ១