បង់ពន្ធតាមទូរស័ព្ទក៏បាន កុំព្យូទ័រក៏បាន!!

Easier to pay tax