បង់ពន្ធតាមទូរស័ព្ទក៏បាន កុំព្យូទ័រក៏បាន!!

ថ្មីៗនេះ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានដាក់ឲ្យដំណើរការនូវការបង់ប្រាក់ពន្ធតាមរយៈធនាគារ និងតាមរយៈអនឡាញ។ សូមទស្សនាវីដេអូរខាងក្រោយដើម្បីស្វែងយល់លម្អិត។

Advertisements