តើការចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម-ពន្ធដារ មានសារៈសំខាន់ប៉ុណ្ណា?

ត្រូវការបុគ្គលិកផ្នែកពន្ធដារ គណនេយ្យ និងច្បាប់ជាបន្ទាន់!(ពេញសិទ្ធិ និង បុគ្គលិកហាត់ការ )

ត្រូវការបុគ្គលិកផ្នែកពន្ធដារ គណនេយ្យ និងច្បាប់ ជាបន្ទាន់! (ពេញសិទ្ធិ និង បុគ្គលិកហាត់ការ )

Business Startup Consultation

CAMBIZIAN's business startup consultation service focuses on the strategic solutions to business licensing and registration, business scopes, selecting a legal entry forms, tax registration and preparation, accounting system, employment legality, immigration, intellectual properties, property leasing, custom system, export procedure (for export companies), marketing and sale master plan, and so on.

CAMBIZIAN at a Glance

CAMBIZIAN has provided business consultation and registration services to 106 companies from 86 industries, involving with 250 legal cases, not only domestic but also international companies.

New Business Registration

After getting your company registered at the Ministry of Commerce, you will own a set of your company's documents, including Certificate of Incorporation, Business Extract, Articles of Incorporation, Company's official stamp.