បង់ពន្ធតាមទូរស័ព្ទក៏បាន កុំព្យូទ័រក៏បាន!!

ថ្មីៗនេះ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានដាក់ឲ្យដំណើរការនូវការបង់ប្រាក់ពន្ធតាមរយៈធនាគារ និងតាមរយៈអនឡាញ។ សូមទស្សនាវីដេអូរខាងក្រោយដើម្បីស្វែងយល់លម្អិត។

23 Ways to Make Money, Being a Student

As a college student, you often find yourself strapped for cash. Chances are you have some spare time to earn a few extra dollars in between managing classes and a social life. Thankfully, there are many possibilities to make money as a college student. It’s even possible to earn an income without having to leave your dorm room!

Make Money From Anywhere

These following work ideas are where the true income potential is! This is because you can partake in any of these income streams from anywhere with an internet connection. Even better, you can use your technical skills and these projects to build your portfolio and potentially turn into a long-term income stream that lasts well beyond your college years.

 1. Get Paid to Exercise

Employer wellness programs in recent years have begun paying employees for healthy behaviors. If you use a fitness app to record your steps or other physical activity, AchieveMint connects with 40+ Android and iPhone apps to pay you money for your healthy behaviors like exercise, counting calories, sleeping, and even for participating health research surveys.

 1. Take Online Surveys

If you have been wanting to give your two-cents on current issues and trends, you are an ideal candidate for taking surveys! Two of the best companies are Survey Junkie and Opinion Outpost that pay you cash. Online surveys are not as lucrative as working a typical part-time job, however, they can be completed when you have a few spare minutes in between classes or during a meal break and can serve as a secondary income stream.

 1. Become a Graphic Designer

Graphic design isn’t just for making website graphics and logos. While there is a strong demand for website design, it’s also possible to earn a tidy income by designing eBook covers, t-shirts, business cards, wall art, personalized gifts, and product packaging.

If you have an eye for design, put your talents to use with 99 Designs or Cafe Press. Either of these services will help you meet individual clients and large businesses looking for a quality designer.

 1. Freelance Write

Getting paid to write isn’t just for professional newspaper & magazine journalists. You might be surprised how many websites, blogs, and periodicals pay average people to write articles and eBooks for them. While being a journalism or writing major can lend you a competitive advantage, you don’t have to be the next Shakespeare or Stephen King to make money writing.

Anybody can make a steady income from freelance writing in their area of expertise such as personal finance, health & lifestyle, entertainment, marketing, etc. You already have experience writing research papers and college essays so the transition will be smaller than you expect.

Launching your freelance writing career might feel daunting at first. One of the best ways to get started is by taking the online course Earn More Writing that will show you how to build your personal brand and locate the best writing gigs in any niche.

 1. Start a Blog

If you want to pursue the previous idea of freelance writing, starting a blog is an excellent way to create a portfolio that prospective clients can use and earn passive income from affiliate marketing.

If you are unfamiliar with affiliate marketing, here’s a quick review. On your blog or YouTube channel, you place an affiliate link to a product you recommend that visitors can click on. When the visitors clicks on the link, they will be taken to the merchant website to buy the product. If they make a purchase, you get a percentage of the proceeds.

Think of it as a “referral fee” your landlord pays you when a friend signs an apartment lease and mentions your name. The beauty of affiliate links is that they can continue to be a source of income as long as people continue to visit your site and have the opportunity click on the links. It’s entirely possible to earn affiliate income from articles you wrote 3 or 4 years ago.

While it’s easy to add affiliate links to any post on your blog, there’s a smart way to monetize your blog. Michelle, a successful affiliate marketer, shares her secrets of how show earns over $100,000 a month in affiliate links with her Making Sense of Affiliate Marketing course.

 1. Start a YouTube Channel

If writing isn’t exactly your cup of tea, videos are another avenue to earn online income. In some ways, video channels like YouTube are more relevant than blogs with 1,000 words posts since you can visually see the person changing a car battery, performing a skateboard trick, or beating the final boss in a video game.

Similar to blogs, you can add affiliate links for products and services you recommend in the video. And, as long as the video is on YouTube and people continue to watch it, you have the opportunity to gain affiliate income when they make a purchase.

 1. Sell Something Online

If you have dreams of building the next eBay or Amazon e-commerce site, college is a great time to unleash your entrepreneurial spirit and create an online store. By using a platform like Shopify, you can start drop-shipping. This means you don’t have to kick your roommate out of your dorm to make room for all the inventory.

With Shopify, you create the sales pages and when the customer places an order, the manufacturer directly ships to the product from their warehouse to the customer’s front door. Or, you can always sell an online product like spreadsheets or eBooks that you have written.  Another benefit of selling with Shopify is that they have twice as many templates as other online shopping carts, and, they offer a 14-day free trial.

 1. Sell Your Video Game Accounts

Maybe you were a video game addict in high school and no longer have time to play them & still get good grades in college. If that’s the case, you might be able to sell your video game accounts online at sites like eBay to the highest bidder. You worked hard to make all that process and it can be a quick way to make some extra cash.

 1. Earn Stock Dividends

While your disposable income might be very small as a college student, it’s never too early to start investing in stocks that pay regular dividends. With historically low bank interest rates, the stock market is one of the few avenues to earn passive income. Investing as a college student can also be a great learning experience as you can learn the ins & outs of investing with a small amount money to prepare you for when you earn a “real” paycheck and will be managing larger investments in your retirement & taxable brokerage accounts.

To maximize your earning potential you will want to use an online broker with the lowest trading fees. Ally Invest allows you to trade stocks as low as $3.95 per trade which is very affordable.

You can also trade ETFs and Mutual Funds to increase your investment diversification by reducing market risk without sacrificing your earning potential.

In addition to having some of the lowest fees in the industry, Ally Invest has excellent customer service and some pretty good research tools as well.

Making Money On Campus

Let’s start with some of the classic ways to make money in college. These might include some of the ways your parents or older siblings worked as college students.

 1. Work-Study

At part of your financial aid package, although some positions are non-needs based, you might be able to find a work study job that allows you to get paid to study. Each semester, your school has paid work study positions to fill allowing you to potentially be a computer lab assistant, work behind the desk at the college library, or become a clerical assistant for an academic department.

Make Some Extra Cash by Taking Surveys

Taking surveys in your spare time can be a great way to earn some extra dough fast. Check out Survey Junkie which will pay you instantly with cash via Paypal. They have over 6,000,000 members and they have an 8.9/10 rating on Trust Pilot.

There is an element of “work” to these jobs, but, when you don’t have to replace paper in the printers or help a student or professor with a task, you can use the time to study.

 1. Give Campus Tours

Many colleges often have groups of visitors that come to view the historic buildings or historical sites on the campus grounds and offer a 1-hour tour several times each day. If you meeting new people and have school pride, being a tour guide is an easy way to earn a few extra dollars without a huge time commitment.

 1. Be a Cashier at the School Museum or Campus Gift Shop

Many historic colleges also have a school museum that tells about the history of the college and might include special collections donated by alumni for current students and visitors to enjoy. Included in every museum or campus is a gift shop and a cash register manned by a student cashier. Being a cashier means you might not have as much free time to study compared to being a computer lab or library assistant, however, being able to remain on-campus might mean you can walk to work and save on driving expenses.

 1. Work at the Cafeteria

You can also work in your school cafeteria or one of the restaurants within the student center food court. These jobs might be more time intensive although it can be possible to have flexible hours as you can work breakfast, lunch, or dinner, compared to only in the afternoons with other types of employment.

 1. Sell Used Textbooks

Selling back your used textbooks to the campus bookstore has one of the lowest cash redemption values. Instead, selling your books using BookScouter will immediately check the price from 35 buyback vendors to show you the highest price.

When you sell your books, you only have to package them and can mail them for free.

Off-Campus Opportunities

It’s also possible to work off-campus and potentially earn more money as on-campus jobs don’t always pay the highest.

 1. Drive for Uber

If you have a car and are comfortable with using it as a taxi around town, driving for Uber is a unique way to make money. You can set your driving hours and only accept the trips that appeal to you.

Keep in mind there are some minimal qualifications you must meet such as being at least 21 years old, have at least 3 years of driving experience, and own a 4-door vehicle.

 1. Deliver Pizzas

While we are on the topic of driving, delivering pizzas isn’t just for the 16-year-old high school student that just earned their driver’s license. Many fast-food and pizza joints are happy to employ college students as cashiers or cooks, but, you have the potential to earn a few extra dollars if you can deliver because you earn tips along with a base hourly wage.

 1. Work at the Public Library

The local public library might also have hourly positions available allowing you to shelf books & movies that have been checked in. This can be a good option if you only need to work one or two afternoons a week as these positions are often part-time.

 1. Tutor

Tutoring is a great way to help high school students gain an understanding of courses like Chemistry, Foreign Language, Math, etc. There are websites that allow you to advertise your services online and you can earn at least $10 per hour.

 1. Teach Music Lessons

Parents are always looking for affordable music lessons. If you have a musical gift, teaching music lessons in college can be a great way to gain teaching experience and use your skills. You should be prepared to drive to the student’s house if you do not have a public meeting space available.

 1. Donate Plasma

If you aren’t afraid of needles, donating plasma for cash can earn up to $400 per month & you help somebody with a medical need in the process.

 1. Participate in Medical Experiments

There might be paid medical experiments and psychology experiments offered on-campus or your local hospital might be conducting a legal trial as well. Depending on the experiment, you could earn up to $20 per hour!

 1. Become a Handyman

If you have hands-on experience mowing lawns, fixing leaky faucets, painting bedrooms, moving, etc., using a site like TaskRabbit can help you earn money by completing tasks in the local community where somebody needs an extra hand. This can be another good income stream if only need one-time tasks and don’t mind exerting a little physical energy in the process.

 1. Take Care of Pets

Petsitting is a big business across the country and some people make a six-figure income from it. By connecting with professionals and pet owners that need somebody to walk the dog or spend an hour playing with their pets while they are away at work or traveling the globe, can be good money.

You may need to gain some certifications before you can start pet sitting and you can also find leads at your local pet stores and veterinarian offices.

New Investment Projects Approved by CDC

តាមសំណើសុំវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុន គណៈកម្មាធិការតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសកម្ពុជា នៃក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា បានសម្រេចចេញ “វិញ្ញាបនប័ត្រចុះបញ្ជីជាស្ថាពរ” ជូនដល់ក្រុមហ៊ុនដូចខាងក្រោម៖
១) “Pro-Water International (Cambodia) Co., Ltd.”: គម្រោងបង្កើតរោងចក្រផលិតសម្ភារៈបរិក្ខារ គ្រឿងបង្គុំអាងហែលទឹក និងអាងប្រព្រឹត្តិកម្មទឹកស្អាត, មានទីតាំងវិនិយោគស្ថិតនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ, មានទុនវិនិយោគប្រមាណ ៥,២លានដុល្លារអាមេរិក និងអាចបង្កើតការងារបានចំនួន ៤២៥នាក់។
២) “Re Theng Tobacco Co., Ltd.”: គម្រោងបង្កើតរោងចក្រផលិតបារី, មានទីតាំងវិនិយោគស្ថិតនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសដ្រេហ្គនឃីងបាវិត ខេត្តស្វាយរៀង, មានទុនវិនិយោគប្រមាណ ១,១៤លានដុល្លារអាមេរិក និងអាចបង្កើតការងារបានចំនួន ២១៥នាក់។

តាមសំណើសុំវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុន គណៈកម្មាធិការវិនិយោគកម្ពុជា នៃក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា បានសម្រេចចេញ “វិញ្ញាបនប័ត្រចុះបញ្ជីជាស្ថាពរ” ជូនដល់ក្រុមហ៊ុនដូចខាងក្រោម៖
១) “TIMBERMET (CAMBODIA) CO., LTD.”: គម្រោងបង្កើតរោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់, មានទីតាំងវិនិយោគស្ថិតនៅផ្លូវ២២៤ ភូមិត្រពាំងថ្លឹង សង្កាត់ចោមចៅ ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ, មានទុនវិនិយោគប្រមាណ ២,៣៤លានដុល្លារអាមេរិក និងអាចបង្កើតការងារបានចំនួន ៨៥៤នាក់។
២) “PANEFORT (CAMBODIA) GARMENT CO., LTD.”: គម្រោងបង្កើតរោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់, មានទីតាំងវិនិយោគស្ថិតនៅភូមិព្រែកត្រែង ឃុំសំរោងធំ ស្រុកកៀនស្វាយ ខេត្តកណ្តាល, មានទុនវិនិយោគប្រមាណ ៦,៤៦លានដុល្លារអាមេរិក និងអាចបង្កើតការងារបានចំនួន ២.០៥០នាក់។

23550116_556807861329924_8661568396753261825_o

23519068_556807857996591_2737286238074033370_n

តាមសំណើសុំវិនិយោគលើគម្រោងបង្កើតរោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់របស់ក្រុមហ៊ុន “FUSHUN CAMBO FASHION CO., LTD” គណៈកម្មាធិការវិនិយោគកម្ពុជា នៃក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា បានសម្រេចចេញ “វិញ្ញាបនប័ត្រចុះបញ្ជីជាស្ថាពរ” ជូនដល់ក្រុមហ៊ុនខាងលើ ដែលមានទីតាំងវិនិយោគស្ថិតនៅភូមិកណ្តឹងតូច ឃុំកណ្តឹង ស្រុកបាទី ខេត្តតាកែវ មានទុនវិនិយោគប្រមាណ ២,៤៥លានដុល្លារអាមេរិក និងអាចបង្កើតការងារបានចំនួន ១.០៦៩នាក់។

23472226_555931261417584_3354152581477374344_n

កម្ពុជាទទួលបានកំណត់ត្រាGuinnessថ្មីៗបន្តបន្ទាប់

១. ធុរកិច្ច​ដែល​មាន​លក្ខណៈ​អនុវត្ត​ជាក់​ស្ដែង​ដ៏​ធំ​បំផុត​ក្នុង​ពិភពលោក (អាន​លម្អិត)

យុទ្ធនាការ​រៀន​ធ្វើ​ជំនួញ ឬ #GoBusiness17 ជា​កម្មវិធី​បង្ហាត់​យុវជន​កម្ពុជា​ដើម្បី​ត្រៀម​ខ្លួន​រួច​ជា​ស្រេច​សម្រាប់​ទីផ្សារ​ការងារ ដែល​បាន​ចូល​រួម​ដោយ​យុវជន​កម្ពុជា​ចំនួន ២៣០៤នាក់ ជា​ចំនួន​ដ៏​ច្រើន​បំផុត​មិន​ធ្លាប់​មាន​ពី​មុន​នៅ​លើ​ពិភពលោក។ ចំណែក​អ្នក​ចូល​រួម​មាន​អាយុ​ចាប់​ពី​១៥ឆ្នាំ ដល់​២៩ឆ្នាំ ហើយ​សិក្ខាសាលា​ខ្នាត​យក្ស​នេះ ប្រព្រឹត្ត​ឡើង​តាំង​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៤ ខែ​សីហា ឆ្នាំ២០១៧ នៅ​មជ្ឈមណ្ឌល​សន្និបាត និង​ពិព័រណ៍​កោះពេជ្រ។ ឥឡូវ​នេះ ព្រឹត្តិការណ៍​ខាង​លើ​បាន​បំបែក​កំណត់​ត្រា​ពិភពលោក Guinnessស្ដីពី​សិក្ខាសាលា​ធុរកិច្ច​អនុវត្តន៍​ជាក់ស្ដែង​ដ៏​ធំ​បំផុត​នៅ​លើ​ពិភពលោក។

២. រាំ​ចង្វាក់​ម៉ាឌីហ្សុន ដែល​មាន​អ្នក​ចូល​រួម​ច្រើន​បំផុត (
អានលម្អិត)
កាល​ពី​​ថ្ងៃ​ទី១៥ ខែ​មេសា ឆ្នាំ២០១៥ កន្លង​ទៅ​ថ្មីៗ​នេះ មនុស្ស​ចំនួន ២០១៥​នាក់ បាន​ចូលរួម​រាំ​ចង្វាក់​ម៉ាឌីហ្សុន​ក្នុង​​ព្រឹត្តិការណ៍​អង្គរ​សង្ក្រាន្ត​ខេត្ត​សៀមរាប ​បំបែក​កំណត់​ត្រា​ពិភព​លោក​ចាស់​​ដែល​កាន់​កាប់​ដោយ​ប្រទេស​អូស្ត្រាលី​កាល​ពី​ឆ្នាំ​មុន​ក្នុង​ចំនួន​អ្នក​ចូល​រួម ១១៥០​នាក់។

៣. នំ​អន្សមយក្ស​​ខ្មែរ​ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល​ក្នុង​កំណត់​ត្រា​ពិភពលោក​ Guinness
World Records​
នំ​អន្សម​យក្ស​ ដែល​ធ្វើ​ឡើង​ដើម្បី​អបអរ​ព្រឹត្តិការណ៍​អង្គរ​សង្រ្កាន្ត​ឆ្នាំ ២០១៥ ត្រូវ​បាន​​ចៅ​ក្រម​អន្តរជាតិ​សម្រេច​ដាក់​ចូល​​ទៅ​ក្នុង​​កំណត់ត្រា​ពិភពលោក Guinness World Records ដោយ​ជោគ​ជ័យ​ហើយ​ នា​រសៀល​ថ្ងៃទី ១៣ ខែ ​មេសា​ ឆ្នាំ​២០១៥​។ ​នេះ​បើ​តាម​​សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​របស់​សហភាពសហព័ន្ធ​យុវជន​កម្ពុជា​​។
នំអន្សម​យក្ស​មាន​ទម្ងន់​​ដល់​ទៅ​ប្រមាណ​ជាង ៤ តោន ក្រោយពី​បាន​ចម្អិន​អស់​រយៈ​ពេល ​៤៥ ​ម៉ោង ដែល​ទម្ងន់​នេះ ​ជា​ទម្ងន់​ដែល​មិន​ធ្លាប់​មាន​ពី​មុន​មក​នំអន្សម​នេះ​ ត្រូវ​បាន​វេច​ខ្ចប់​ដោយ​ស្លឹក​ចេក​ទម្ងន់​ ៣៣៣ ​គីឡូ​ក្រាម​ ​និង ​ខ្សែ​ចេក​ចំនួន​ ៣៧៥ គីឡូក្រាម​ ​ដោយ​មាន​គ្រឿង​ផ្សំ​ ​អង្ករ​ដំណើប​១,០០០​ គីឡូក្រាម​ ខ្ទិះ​ដូង ​៤៩៩ ​គីឡូ​ក្រាម​​ អំបិល ១៥ ​គីឡូ​ក្រាម​ ​សណ្ដែក​បាយ​ ៤៩៩ ​គីឡូក្រាម​ ​សាច់​ជ្រូក​បី​ជាន់​ ៥០៧​ គីឡូ​ក្រាម​ ស្ករ​៤​គីឡូ​ក្រាម​ ​ម្រេច​កំពត ​៣ ​គីឡូ​ក្រាម ​ខ្ទឹម​ចិញ្ច្រាំ​ ១០ ​គីឡូក្រាម ​និង​ ស្លឹក​ខ្ទឹម​ចិញ្រ្ចាំ​ ១៦​ គីឡូក្រាម​។ ​នំអន្សម​នេះ ​ត្រូវ​បាន​ចម្អិន​តាម​លក្ខណៈ​បច្ចេកទេស​ត្រឹម​ត្រូវ និង​ មាន​រស​ជាតិ​ទាក់​ទាញ​ ជា​ពិសេស​នំ​អន្សម​នេះ ​ត្រូវ​បាន​ចម្អិន​ឡើង​ដោយ​ក្រុម​មេ​ចុង​ភៅខ្មែរ ​និង ​កូន​កំាំបិត​ចំនួន​ ១០​០​នាក់។​ ​
លោក ​ចាន់​ សុភា ​តំណាង​សមាគម​ចុង​ភៅ​កម្ពុជា​បា​ន​និយាយ​ក្នុ​ងទឹក​មុខ​រីក​រាយ​ថា ក្នុង​​នាម​ជា​តំណាង​សមាគម​ចុង​ភៅ ​ក៏ដូចជា ​ប្រជាជន​កម្ពុជា​នៅ​ទូទាំង​ប្រទេស ​លោក​​ពិត​ជា​​មាន​មោទនភាព ដែល​ក្រុម​ការងារ​​ទាំង​អស់​បាន​រួមគ្នា​​ធ្វើឲ្យ​កម្ពុជា​បាន​លេច​ធ្លោ​នៅ​ក្នុង​ពិភពលោក។ ​
​ នំអន្សម ជាទូទៅ​ត្រូវ​បាន​ប្រជាជន​ខ្មែរ​ធ្វើ​ឡើង​ដើម្បី​យក​ទៅ​ប្រ​គេន​ព្រះសង្ឃ​ និង​ សែន​ព្រេន​ដល់​​បុព្វបុរស​របស់​ខ្លួន ហើយ​ពេល​ខ្លះ​អាច​ធ្វើ​ជា​​អំណោយ​សម្រាប់​សាច់ញាតិ ​បងប្អូន និង​មិត្តភ័ក្ដិ​នៅ​ក្នុង​ពិធីបុណ្យ​ផ្សេងៗ​ដូច​ជា​ ​ពិធីបុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ និង​ភ្ជុំបិណ្ឌ​ជាដើម​ ហើយ​សូម្បី​តែ​ពិធីមង្គល​ការ​ក៏​មាន​​នំអន្សម​ដែរ។​
គួរ​បញ្ជាក់ថា នំ​អន្សម​នេះ​ត្រូវ​បាន​ធ្វើឡើង​ដោយ​សមាគម​ចុងភៅ​កម្ពុជា សហការ​ជា​មួយ​នឹង​​សមាគម​ស្រូវ​អង្ករ​កម្ពុជា​ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម​ ក្រោម​កិច្ច​សម្រប​សម្រួល​ពី​សហភាព​សហព័ន្ធ​យុវជន​កម្ពុជា​ ដើម្បី​ចូលរួម​អបអរ​ពិធី​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​ថ្មី​ប្រពៃណីជាតិ​ខ្មែរ ​​។

៤. មាន​តួអក្សរ​ច្រើន​បំផុត
តួអក្សរ​ខ្មែរ​ដែល​ស្ថាប័ន Guinness​ ទទួល​ស្គាល់​មាន​ទាំង​អស់ ៧៤​តួ (បច្ចុប្បន្ន​មិន​ប្រើ​ទាំង​អស់​ទេ) ច្រើន​លើស​អក្ខរក្រម​​ប្រទេស​ដទៃ​ទៀត​ក្នុង​លោក។

៥. ព្រះ​មហាក្សត្រ ដែល​ធ្លាប់​កាន់​តំណែង​ច្រើន​បំផុត
ព្រះ​មហា​វីរក្សត្រ ព្រះ​បាទនរោត្តម សីហនុ ព្រះ​បរម​រតន​កោដ្ឋ ធ្លាប់​កាន់​មុខ​តំណែង​ជា​ច្រើន​ដូច​ជា៖
ឆ្នាំ​១៩៤១ ដល់១៩៥៥ ជា​ព្រះមហាក្សត្រ
ឆ្នាំ១៩៥៥ ដល់១៩៦៦ ជា​នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី
ឆ្នាំ១៩៦០ ដល់១៩៧០ ជា​ព្រះ​ប្រមុខ​រដ្ឋ
ឆ្នាំ១៩៧០ ជា​ប្រមុខ​រដ្ឋាភិបាល​និរទេស
ឆ្នាំ១៩៧៦ ជា​ប្រធានាធិបតី
ឆ្នាំ១៩៨២ ដល់១៩៨៨ ជា​ប្រធានាធិបតី​និរទេស​​
ឆ្នាំ១៩៨៩ ដល់១៩៩១ ជា​ប្រមុខ​រដ្ឋាភិបាល​និរទេស
ឆ្នាំ១៩៩១ ជា​ប្រធាន​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ជាតិ​ជាន់​ខ្ពស់
ឆ្នាំ១៩៩១ ដល់១៩៩៣ ជា​ព្រះ​ប្រមុខរដ្ឋ
ឆ្នាំ១៩៩៣ ព្រះ​អង្គ​ទ្រង់​ឡើង​គ្រង​សម្បត្តិ​ជា​លើក​ទី​២ រហូត​ដល់​ដាក់​រាជ្យ​សម្បត្តិ​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០០៤

៦. ទឹក​​​ច្រាល​​ឡើង​លឿន​បំផុត
អំឡុង​ពេល​រដូវ​វស្សា ទឹក​ទន្លេ​មេគង្គ​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ជាប់​ព្រំដែន​ឡាវ ​បាន​ច្រាល​ឡើង ២០ដង ដែល​ចាល់​ទឹក​លាត​សន្ធឹង​ដូច​ជា​កូន​សមុទ្រ​តូច​មួយ​ក្នុង​ទំហំ ពី​១០ ទៅ ១៤គីឡូម៉ែត្រ​។ អត្រា​លំហូរ​ទឹក​នៅ​តំបន់​នេះ ស្មើ​នឹង ២​ដង​នៃ​ទឹក​ធ្លាក់ Niagara នៅ​ចន្លោះ​ប្រទេស​កាណាដា និង​សហរដ្ឋអាមេរិក។ ក្នុង​មួយ​នាទី ទឹក​ប្រមាណ ១០​លាន​ម៉ែត្រ​គីប​ ហូរ​ខ្លាំង​ដូច​រន្ទះ​ចាក់​ខ្វាត់​ខ្វែង​​តាម​ចន្លោះ​កោះ​នានា។

៧. អណ្ដើក​ទឹក​សាប​ដែល​ខ្ជិល​ជាង​គេ​លើ​លោក
អណ្ដើក​ទឹក​សាប ដែល​មាន​កំណើត​នៅ​ក្នុង​ទន្លេ​មេគង្គ​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា (Pelochelys cantorii) បាន​ចំណាយ​ពេល​ ៩៥​ភាគ​រយ​នៃ​ជីវិត​រស់​នៅ​ក្រោម​ខ្សាច់​បាត​ទន្លេ រង់​ចាំ​ចំណី​អាហារ​ទៅ​ជិត​មាត់។ អណ្ដើក​កម្ជិល​នេះ​ឡើង​លើ​ផ្ទៃ​ទឹក​ត្រឹម​តែ ២​ដង​ប៉ុណ្ណោះ​ក្នុង​មួយ​ថ្ងៃ ដើម្បី​ដក​ដង្ហើម។

​៨. សំណង់​ឧទ្ទិស​សាសនា​ធំ​បំផុត
សំណង់​ទាំង​អស់​នៃ​ប្រជុំ​ប្រាសាទ​អង្គរ​វត្ត ត្រូវ​បាន​សាងសង់​ឡើង​លើ​ផ្ទៃដី ១៦២,៦​ហិចតា ដែល​ជា​សំណង់​ឧទ្ទិស​សាសនា​ធំជាង​គេ​បំផុត​ក្នុង​លោក។ ព្រះ​បាទ​សូរ្យវរ្ម័ន​ទី២ ជា​អ្នក​សាងសង់​ប្រាសាទ​ដ៏​អស្ចារ្យ​នេះ​ឡើង ក្នុង​ឆ្នាំ​១១១៣ ដល់​១១៥០​ ដើម្បី​ឧទ្ទិស​ដល់​អាទិទេព​សាសនា​ហិណ្ឌូ ព្រះ​វិស្ណុ។

កម្ពុជានឹងរងឥទ្ធិពលព្យុះកំណាចមួយចុងសប្តាហ៍នេះ

កម្ពុជានឹងរងឥទ្ធិពលភ្យុះកំណាចមួយចុងសប្តាហ៍នេះ៖

Weather Announcement