វិសោធនកម្មច្បាប់ការងារ (២០០៧)

Cambodia Labor Law Amendment (2007) Continue reading វិសោធនកម្មច្បាប់ការងារ (២០០៧)

Summary: Cambodian Intellectual Property Law

CAMBODIAN ADOPTED IP LAWS: Law on Marks, Trade Names, and Acts of Unfair Competition (2002), procedural sub-decree (2006) Law on Patents, Utility Model Certificates, and Industrial Designs (2003) , procedural sub-decree (2006) Law on Copyright and Related Rights (2003) Law on Plant Variety Protection (2008) Prakas on Geographical Indication Registration (2009) IP LAWS REMAINING TO BE PASSED: Law on Trade Secret and Undisclosed Information Law on Geographical Indications Law on Compulsory Licensing for Public Health Law on Integrated Circuits and Layout Design IP TREATY MEMBERSHIP Paris Convention for the Protection of Industrial Property (1883) WIPO Convention (1967) Agreement on Trade-Related … Continue reading Summary: Cambodian Intellectual Property Law

Cambodia’s Investment Law (August 05, 1994)

LAW ON INVESTMENT (August 05, 1994) AND LAW ON THE AMENDMENT TO THE LAW ON INVESTMENT_030324 KINGDOM OF CAMBODIA Nation Religion King   LAW ON INVESTMENT OF THE KINGDOM OF CAMBODIA (August 05, 1994) AND LAW ON THE AMENDMENT TO THE LAW ON INVESTMENT OF THE KINGDOM OF CAMBODIA (March 24, 2003) CHAPTER 1 GENERAL PROVISIONS Article 1: New This law governs all Qualified Investment Projects and defines procedures by which any person establishes a Qualified Investment Project. Only Qualified Investment Projects are entitled to the benefits subject to the scope of this Law. Article 2: New Within the meaning of this … Continue reading Cambodia’s Investment Law (August 05, 1994)

បីចំនុចត្រូវពិចារណា មុនពេលចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម

នៅដំណាក់កាលដំបូង សហគ្រិនវ័យក្មេង ដែលមានគំនិតចង់ចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម តែងជួបការលំបាកផ្នែកគំនិតក្នុងកិច្ចការធ្វើអាជីវកម្ម។ ថ្ងៃនេះ CAMBIZIAN.COM  សូមចែករំលែកបីចំនុច ដែលត្រូវពិចារណា មុនពេលសម្រេចចិត្តចូលប្រឡូកក្នុងកិច្ចការជំនួញ៖ (ទីមួយ) ផលិតផល ឬសេវាកម្ម មិនមែនលក់តែម្តង៖ អាជីវកម្ម មិនមែនធ្វើតែមួយថ្ងៃ មួយខែ ឬមួយឆ្នាំទេ គឺត្រូវការនិរន្តរ៍ភាព ដូចច្នេះ ផលិតផល ឬសេវាកម្មរបស់ខ្លួនក៏ត្រូវធានាថានឹងទទួលការគាំទ្រ ពីអតិថិជនជាប្រចាំថ្ងៃដែរ។ ផលិតផលដែលល្អបំផុត គឺជាផលិតផលដែលអតិថិជនប្រើប្រាស់ម្តងហើយ ម្តងទៀត មិនមែនប្រើតែម្តងចប់នោះទេ។ (ទីពីរ) ចំនួនអតិថិជនសក្តានុពល៖ អាជីវកម្មជោគជ័យ អាស្រ័យលើចំនួនអតិថិជន ដែលនឹងប្រើប្រាស់ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន។ មុននឹងចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម សហគ្រិនត្រូវជ្រើសរើសផលិតផល ឬសេវា ដែលខ្លួនច្បាស់ក្នុងចិត្តថា នឹងមានចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់កើនឡើង បើទោះបីដំបូងមានចំនួនតិចយ៉ាងណាក្តី។ (ទីបី) តម្លៃសមរម្យ៖ តម្លៃជាចំនុចស្នូលនៃការទាក់ទាញអតិថិជន។ សហគ្រិនត្រូវកំណត់ថ្លៃឲ្យបានសមស្របទៅតាមកម្រិតជីវភាព អតិថិជនគោលដៅភាគច្រើន។ ថ្លៃពេក អតិថិជនមិនពេញចិត្ត តែបើថោកពេក អតិថិជនអាចគិតថាគ្មានគុណភាព។ សម្រាប់គំនិតអាជីវកម្មដទៃទៀត CAMBIZIAN.COM នឹងសូមផ្សព្វផ្សាយបន្ត នាពេលខាងមុន។ សូមអរគុណ។  រាល់ការថតចម្លង ចែកចាយ ឬប្រើប្រាស់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាត នូវស្នាដៃពីគេហៈទំព័រ CAMBIZIAN.COM  នឹងត្រូវផ្តន្ទារទោសតាមផ្លុវច្បាប់។  Continue reading បីចំនុចត្រូវពិចារណា មុនពេលចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម

Who are we?

Welcome to CAMBIZIAN! CAMBIZIAN is an experienced consulting company, established in 2013 under the laws of the Kingdom of Cambodia, to help facilitate both domestic and foreign investors in Cambodia in legal affairs. If you have difficulties in your business startups, cannot make the best for your business, or need someone to talk with to move ahead toward a successful investment, CAMBIZIAN is your only choice. CAMBIZIAN provides you with experienced and excellent services at reasonable fees and comfortable discussion environment. We provide the most cutting-edge information, business and legal concepts, friendly discussion about problems in your  business, and the most timely response … Continue reading Who are we?

CAMBIZIAN’s Clients

Norton University, SOMA Group, Cellcard Finance, Institute of Finance and Accounting (IFA), DKNK Distribution, EURIZIA France, EURIZIA Cambodia, HN Cooperative Business Alliance, LBN Group, A.B.S.D Construction, Advoyer, SpaciaNet, AirXpress, Botica, Jeoun Leoun Plastic Card (Cambodia), Borey Long Ny City, IdeaPlus, CamUpJob (T.A.G Job Center), Shana Para Tourism, Dariya Travel, and AED Angkor Credit, as well as the other individual clients, are among our loyal domestic and foreign clients. Continue reading CAMBIZIAN’s Clients