បីចំនុចត្រូវពិចារណា មុនពេលចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម

នៅដំណាក់កាលដំបូង សហគ្រិនវ័យក្មេង ដែលមានគំនិតចង់ចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម តែងជួបការលំបាកផ្នែកគំនិតក្នុងកិច្ចការធ្វើអាជីវកម្ម។ ថ្ងៃនេះ CAMBIZIAN.COM  សូមចែករំលែកបីចំនុច ដែលត្រូវពិចារណា មុនពេលសម្រេចចិត្តចូលប្រឡូកក្នុងកិច្ចការជំនួញ៖ (ទីមួយ) ផលិតផល ឬសេវាកម្ម មិនមែនលក់តែម្តង៖ អាជីវកម្ម មិនមែនធ្វើតែមួយថ្ងៃ មួយខែ ឬមួយឆ្នាំទេ គឺត្រូវការនិរន្តរ៍ភាព ដូចច្នេះ ផលិតផល ឬសេវាកម្មរបស់ខ្លួនក៏ត្រូវធានាថានឹងទទួលការគាំទ្រ ពីអតិថិជនជាប្រចាំថ្ងៃដែរ។ ផលិតផលដែលល្អបំផុត គឺជាផលិតផលដែលអតិថិជនប្រើប្រាស់ម្តងហើយ ម្តងទៀត…

Continue reading → បីចំនុចត្រូវពិចារណា មុនពេលចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម

CAMBIZIAN’s Clients

Norton University, SOMA Group, Cellcard Finance, Institute of Finance and Accounting (IFA), DKNK Distribution, EURIZIA France, EURIZIA Cambodia, HN Cooperative Business Alliance, LBN Group, A.B.S.D Construction, Advoyer, SpaciaNet, AirXpress, Botica, Jeoun Leoun Plastic Card (Cambodia), Borey Long Ny City, IdeaPlus, CamUpJob (T.A.G Job Center), Shana Para Tourism, Dariya Travel, and AED Angkor Credit, as well as the other individual clients, are among our loyal domestic and foreign clients.

Our Services:

New Company Registration, Trademark Registration, Patent & VAT Registration, Construction License, Real estate license,...