កំហុស១០យ៉ាងរបស់ក្រុមហ៊ុន ក្រោយពេលចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មរួច

ថ្ងៃនេះ ក្រុមការងាររបស់ CAMBIZIAN សូមនាំមកជូននូវកំហុស១០យ៉ាង ដែលក្រុមហ៊ុន អាជីវករ ពាណិជ្ជករ និងវិនិយោគិន មិនត្រូវធ្វេសប្រហែសជាដាច់ខាត

Business Startup Consultation

CAMBIZIAN's business startup consultation service focuses on the strategic solutions to business licensing and registration, business scopes, selecting a legal entry forms, tax registration and preparation, accounting system, employment legality, immigration, intellectual properties, property leasing, custom system, export procedure (for export companies), marketing and sale master plan, and so on.

Monthly Tax Declaration

CAMBIZIAN មានផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មប្រកាសពន្ធប្រចាំខែដល់ក្រុមហ៊ុនគ្រប់ប្រភេទ រួមមានជាអាទិ៍ អាករលើតម្លៃបន្ថែម ពន្ធកាត់ទុកលើថ្លៃឈ្នួលការិយាល័យ ពន្ធអប្បបរមា និងពន្ធលើប្រាក់ខែ។