សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការបញ្ជាក់ប្រភេទទំនិញថ្មីឱ្យបានច្បាស់លាស់ មុននឹងស្នើសុំការកត់ត្រា និងតម្កល់លិខិតប្រគល់សិទ្ធិនាំចូលទំនិញពាក់ម៉ាកផ្តាច់មុខ

នៅថ្ងៃទី២៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ ថ្មីៗកន្លងទៅនេះ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម កម្ពុជា បានចេញនូវ សេចក្តីជូនដំណឹងថ្មីមួយ ស្តីពីការបញ្ជាក់ប្រភេទទំនិញថ្មីឱ្យបានច្បាស់លាស់ មុននឹងស្នើសុំការកត់ត្រា និងតម្កល់លិខិតប្រគល់សិទ្ធិនាំចូលទំនិញពាក់ម៉ាកផ្តាច់មុខ ដែលសេចក្តីជូនដំណឹងនេះ មានឥទ្ធិពលដល់អ្នកនាំចូលផលិតផល មកលក់នៅលើទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជា ពិសេសគឺផលិតផលរថយន្ត ត្រីចក្រយានយន្ត និងទោចចក្រយានយន្ត។ ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីទាំងស្រុកនេះលិខិតជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម៖

Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisement