ព្រលានយន្តហោះថ្មី៖ សង្ខេប

  • ទំហំ​ដី៖ ២៦០០​ហិកតា
  • ទីតាំង៖ ​ក្រុង​តាខ្មៅ និង​ស្រុក​កណ្តាល​ស្ទឹង ខេត្ត​កណ្តាល
  • លំដាប់​ថ្នាក់ 4F
  • សាងសង់ដោយ​​ក្រុមហ៊ុន Cambodia Airport Investment Co., Ltd
  • ទុន​វិនិយោគ​សរុប ១៥០០លាន​ដុល្លារ
  • ភាគទុន​វិនិយោគ​៖​ កម្ចី​ធនាគារ​បរទេស ១១០០លាន​ដុល្លារ កម្ចី​ពី​ភាគទុន​របស់​ក្រុមហ៊ុន OCIC ចំនួន ២៨០លាន​ដុល្លារ
  • ​ដើមទុន​ចុះបញ្ជី ១២០លាន​ដុល្លារ

airport_largephoto6253697096121165817_large

Advertisements

Published by

Cambizian Consulting

CAMBIZIAN is an experienced consulting company, established in 2013 under the laws of the Kingdom of Cambodia, to help facilitate both domestic and foreign investors in Cambodia in legal affairs. If you have difficulties in your business startups, cannot make the best for your business, or need someone to talk with to move ahead toward a successful investment, CAMBIZIAN is your only choice. CAMBIZIAN provides you with experienced and excellent services at reasonable fees and comfortable discussion environment. We provide the most cutting-edge information, business and legal concepts, friendly discussion about problems in your business, and the most timely response to your issues. CAMBIZIAN's stakeholders, from the CEO to the bottom-line staff, are all friendly, easy to talk with, reliable, truth-worthy, and welcoming. We are waiting to seeing your presence at our office.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s