អាមេរិកបង្ហាញទីតាំងដែលបានទម្លាក់គ្រាប់បែកលើកម្ពុជា

ថ្មីៗនេះ ឃាំងស្តុកឯកសារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិក បានបង្ហាញឯកសារមួយស្តីពីទីតាំងដែលខ្លួនបានទម្លាក់គ្រាប់បែកមកលើទឹកដីរបស់កម្ពុជា វៀតណាម និងឡាវ ក្នុងកំឡុងពេលសង្គ្រាមវៀតណាម។ ការទម្លាក់គ្រាប់បែកពីយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់អាមេរិក ដែលមានរហូតដល់ទៅ២លាន៧សែនតោន បានបំផ្លាញធនធាន និងទ្រព្យសម្បត្តិជាតិរបស់កម្ពុជាយ៉ាងម្ហឹកមារ សឹងគ្រប់ទីកន្លែងនៃប្រទេស។

ខាងក្រោមនេះ ជាការបង្ហាញអំពីទីតាំងដែលយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់អាមេរិក បានទម្លាក់មកកាន់ទឹកដីឥណ្ឌូចិន។ ព័ណ៌ក្រហមជាការទម្លាក់ប្រចាំថ្ងៃ ហើយព័ណ៌បៃតងជាតំបន់ចាស់ៗដែលបានទម្លាក់រួច។

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s