រាជរដ្ឋាភិបាលប្រកាសឲ្យប្រើច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មថ្មី

(ភ្នំពេញ)៖ ច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មថ្មីមួយត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ បន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់ការអនុម័តដោយរដ្ឋសភា និងព្រឹទ្ធសភា ព្រមទាំងទទួលបានឡាយព្រះហស្តលេខាពីព្រះមហាក្សត្រ នាថ្ងៃទី១៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ កន្លងទៅនេះ។ ច្បាប់នេះត្រូវបានរៀបចំឡើងយ៉ាងផ្ចឹតផ្ចង់ ដោយមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងពីសំណាក់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ក្រោយការដឹកនាំរបស់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី ប៉ាន សូរស័ក្តិ ដែលជាផ្នែកមួយក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់ក្នុងស្រុក ដើម្បីឲ្យសមស្របទៅតាមវិធានពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ។

សេចក្តីលម្អិតនៃច្បាប់នេះមានបកស្រាយជូនដូចខាងក្រោម៖

24059491_1734860283193509_8604425204348218901_o23783695_1734860276526843_8684961464630399368_o23916664_1734860279860176_2628409732983226592_o23916470_1734860336526837_6899640455923232494_o23847420_1734860353193502_2475190236396329460_o23826234_1734860349860169_5054618553983660080_o23846012_1734860403193497_1578233148704999380_o23800198_1734860406526830_4657376034614446671_o23825950_1734860409860163_2837998654151033015_o23847336_1734860473193490_7171758517649118658_o

23825910_1734860476526823_3004458735393286241_o23800354_1734860479860156_8214520298272757938_o23783619_1734860586526812_5173535103216204955_o23800028_1734860583193479_5467995120008953645_o23783824_1734860579860146_4592272914699697562_o23845802_1734860663193471_2949391642980450088_o24059637_1734860646526806_3913080205567540553_o23800203_1734860643193473_1329847106201010186_o23845636_1734860743193463_6057080988886812905_o23845845_1734860739860130_7182472041547546047_o23847580_1734860733193464_297506687331961392_o23800144_1734860806526790_3472022392048951930_o23916564_1734860803193457_5970088215583580427_o

Advertisements

Published by

Cambizian Consulting

CAMBIZIAN is an experienced consulting company, established in 2013 under the laws of the Kingdom of Cambodia, to help facilitate both domestic and foreign investors in Cambodia in legal affairs. If you have difficulties in your business startups, cannot make the best for your business, or need someone to talk with to move ahead toward a successful investment, CAMBIZIAN is your only choice. CAMBIZIAN provides you with experienced and excellent services at reasonable fees and comfortable discussion environment. We provide the most cutting-edge information, business and legal concepts, friendly discussion about problems in your business, and the most timely response to your issues. CAMBIZIAN's stakeholders, from the CEO to the bottom-line staff, are all friendly, easy to talk with, reliable, truth-worthy, and welcoming. We are waiting to seeing your presence at our office.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s