រាជរដ្ឋាភិបាលប្រកាសឲ្យប្រើច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មថ្មី

(ភ្នំពេញ)៖ ច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មថ្មីមួយត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ បន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់ការអនុម័តដោយរដ្ឋសភា និងព្រឹទ្ធសភា ព្រមទាំងទទួលបានឡាយព្រះហស្តលេខាពីព្រះមហាក្សត្រ នាថ្ងៃទី១៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ កន្លងទៅនេះ។ ច្បាប់នេះត្រូវបានរៀបចំឡើងយ៉ាងផ្ចឹតផ្ចង់ ដោយមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងពីសំណាក់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ក្រោយការដឹកនាំរបស់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី ប៉ាន សូរស័ក្តិ ដែលជាផ្នែកមួយក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់ក្នុងស្រុក ដើម្បីឲ្យសមស្របទៅតាមវិធានពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ។

សេចក្តីលម្អិតនៃច្បាប់នេះមានបកស្រាយជូនដូចខាងក្រោម៖

24059491_1734860283193509_8604425204348218901_o23783695_1734860276526843_8684961464630399368_o23916664_1734860279860176_2628409732983226592_o23916470_1734860336526837_6899640455923232494_o23847420_1734860353193502_2475190236396329460_o23826234_1734860349860169_5054618553983660080_o23846012_1734860403193497_1578233148704999380_o23800198_1734860406526830_4657376034614446671_o23825950_1734860409860163_2837998654151033015_o23847336_1734860473193490_7171758517649118658_o

23825910_1734860476526823_3004458735393286241_o23800354_1734860479860156_8214520298272757938_o23783619_1734860586526812_5173535103216204955_o23800028_1734860583193479_5467995120008953645_o23783824_1734860579860146_4592272914699697562_o23845802_1734860663193471_2949391642980450088_o24059637_1734860646526806_3913080205567540553_o23800203_1734860643193473_1329847106201010186_o23845636_1734860743193463_6057080988886812905_o23845845_1734860739860130_7182472041547546047_o23847580_1734860733193464_297506687331961392_o23800144_1734860806526790_3472022392048951930_o23916564_1734860803193457_5970088215583580427_o

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s