បង់ពន្ធតាមទូរស័ព្ទក៏បាន កុំព្យូទ័រក៏បាន!!

ថ្មីៗនេះ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានដាក់ឲ្យដំណើរការនូវការបង់ប្រាក់ពន្ធតាមរយៈធនាគារ និងតាមរយៈអនឡាញ។ សូមទស្សនាវីដេអូរខាងក្រោយដើម្បីស្វែងយល់លម្អិត។

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s