តើវិក្កយបត្រក្រុមហ៊ុនមានចំនុចសំខាន់ត្រង់ណាខ្លះ?

អាជីវកម្មខ្នាតតូចភាគច្រើនធ្វើប្រហែសក្នុងការចេញវិក្កយបត្រ ពិសេសគឺវិក្កយបត្របង់ពន្ធ (Tax Invoice) ដោយសារគិតថាវាជាបញ្ហាតូចតាច។ តាមពិត ការចេញវិក្កយបត្របង់ពន្ធមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់អាជីវកម្ម។ ការចេញវិក្កយបត្រខុសប្រក្រតី ឬខុសពីការណែនាំ ប្រកាស ឬច្បាប់ស្តីពីពន្ធដារ នឹងបណ្តាលឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់លោកអ្នកជួបបញ្ហានៅពេលក្រោយ ដែលអាចបណ្តាលឲ្យអាជីវកម្មទាំងមូលដួលរលំបាន។ វិក្កយបត្រមានចំនុចសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនត្រូវពិនិត្យឲ្យបានជាក់លាក់។

  • កាលបរិច្ឆេត៖ ត្រូវពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់ថាវិក្កយបត្រមានកាលបរិច្ឆេត ដូចនឹងកាលបរិច្ឆេតដែលក្រុមហ៊ុនត្រូវប្រកាសពន្ធ។
  • លេខរៀងវិក្កយបត្រ៖ ត្រូវពិនិត្យមើលលេខស្វ៊ីតរបស់ក្រុមហ៊ុន ជៀសវាងការរំលងលេខរៀង។
  • អាសយដ្ឋានក្រុមហ៊ុន៖ ពន្ធដារនឹងពិនិត្យមើលចំនុចមួយនេះ។ ក្រុមហ៊ុនស្របច្បាប់មួយត្រូវមានអាសយដ្ឋានច្បាស់លាស់។
  • ហត្ថលេខា និងត្រា៖ ហត្ថលេខា ត្រូវចុះដោយដៃ មិនអាចព្រីនកូឡឺ ឬចេញជាហត្ថលេខាអេឡិចត្រូនិចបានទេ។ ត្រូវបោះត្រាពណ៌ខៀវ ដាច់ខាតមិនត្រូវបោះត្រាពណ៌ក្រហមដាច់ខាត។
  • ការគណនាចំនួនទឹកប្រាក់៖ ត្រូវមានភាពច្បាស់លាស់ក្នុងការគណនាចំនួនទឹកប្រាក់សរុប ប្រាក់ពន្ធត្រូវបង់ និង​ប្រាក់ផ្សេងៗទៀត ដើម្បីជៀសវាងបញ្ហានៅពេលមានការចុះសវនកម្មពីខាងក្រៅ (External Audit)។ បើបញ្ជូនឯកសារទាំងខុស ទៅពន្ធដារ ទោះដឹងឬមិនដឹងខ្លួនជាមុន នឹងបណ្តាលឲ្យមានបញ្ហាធំនៅពេលក្រោយ។

ចំណេះដឹងទាក់ទងនឹងការរៀបចំវិក្កយបត្រឲ្យបានត្រឹមត្រូវ មានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន ដូចនេះ អាជីវករត្រូវស្វែងយល់បន្ថែមឲ្យបានច្បាស់អំពីបញ្ហាផ្សេងៗទាក់ទងនឹងវិក្កយបត្រ។ ក្រុមហ៊ុន CAMBIZIAN Consultant សូមស្វាគមន៍ចំពោះរាល់ការពិភាក្សាទាក់ទងនឹងបញ្ហាទាំងឡាយ ដែលលោកអ្នកបានជួបប្រទះក្នុងការធ្វើអាជីរកម្មរបស់លោកអ្នក។ សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់យើងខ្ញុំ តាមរយៈអាសយដ្ឋាន លេខទូរស័ព្ទ និងអ៊ីមែល ដែលមានបង្ហាញនៅក្នុង មីនុយ Contact ក្នុងគេហទំព័រនេះ។ សូមអរគុណ!

Advertisements

Published by

Cambizian Consulting

CAMBIZIAN is an experienced consulting company, established in 2013 under the laws of the Kingdom of Cambodia, to help facilitate both domestic and foreign investors in Cambodia in legal affairs. If you have difficulties in your business startups, cannot make the best for your business, or need someone to talk with to move ahead toward a successful investment, CAMBIZIAN is your only choice. CAMBIZIAN provides you with experienced and excellent services at reasonable fees and comfortable discussion environment. We provide the most cutting-edge information, business and legal concepts, friendly discussion about problems in your business, and the most timely response to your issues. CAMBIZIAN's stakeholders, from the CEO to the bottom-line staff, are all friendly, easy to talk with, reliable, truth-worthy, and welcoming. We are waiting to seeing your presence at our office.